Opmåling er blandt vores spidskompetencer

LandSyd Landinspektører foretager alle former for opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag. Kunderne er typisk offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, private bygherrer med flere.

LandSyd Landinspektører er meget erfarne inden for alle typer af teknisk opmåling og afsætning. Herunder kan du læse mere om et udsnit af hvilke opgaver vi løser for vores kunder.

Opmåling af grund og skel

LandSyd foretager typisk opmålinger af grund og skel i forbindelse med et fremtidigt byggeprojekt. Det kan ofte spare meget besvær senere i processen, hvis man har et opdateret grundlag at projektere på. Skelgrænser og arealer vil ofte definere omfanget af et byggeri, og man kan i mange tilfælde ikke stole på, at det digitale matrikelkort er nøjagtigt nok. Læs mere om Afsætning af skel.

Vandløbsopmåling

LandSyd foretager hvert år opmåling af mange kilometer vandløb for kommuner, lodsejere og rådgivningsfirmaer i hele Danmark. Vi har mange års erfaring og har selv udviklet software og arbejdsmetoder tilpasset opgaverne.

Vi måler med en blanding af GPS og totalstation afhængig af vandløbets beskaffenhed, og vores erfarne medarbejdere er både nøjagtige og hurtige. Målingerne kan også suppleres med fotos af relevante frohold langs vandløbet eller af en dronevideo eller droneluftfoto.

Vi har også erfaring med at lave beregninger til eksempelvis gensnoning af vandløb såsom stationeringsdata, afsætningsdata og mængdeberegninger med mere.

Ledningsregistrering

LandSyd Landinspektører foretager opmålinger og registreringer af alle former for ledningstyper over hele landet for mange forskellige ledningsejere indenfor både den private og offentlige sektor. Vi har således gennem tiden registreret vand-, fjernvarme-, gas-, telefon-, kloak- og fiberledninger med videre.

Ledningerne og deres egenskabsdata registreres ved brug af totalstation og GPS i marken. På kontoret bearbejdes dataene efter kundernes behov og ønsker. For mange kunder skabes en sammenhæng mellem ledningens egenskabsdata og selve ledningen i dertil opbyggede databaser.

Vi foretager også indberetning til Ledningsejerregistret (LER), der indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund og om placering af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Inden man skal grave erhvervsmæssigt, skal man slå op i LER for at indhente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark.

Ved at kontakte ejerne og få mere detaljerede oplysninger om ledningernes præcise placering, vil det kunne undgås, at ledninger bliver gravet over ved en fejltagelse.

Opmåling af situationsplaner

En situationsplan omfatter typisk ejendommens afgrænsning og placering i forhold til skel, veje, og bygninger med mere samt eventuelt fladenivellement. Kortmaterialet leveres både som 2D-fil og 3D-fil alt efter ønske. Vi kan også undersøge tinglyste servitutters indflydelse på det påtænkte byggeri og sammenstille det med opmålingen. I nogle tilfælde ønsker kunderne et helt opdateret luftfoto sammen med opmålingen, hvilket vi udfører og leverer ved hjælp af vores droner.

LandSyd har stor erfaring med at foretage opmålinger af veje til brug for ombygning eller udvidelse samt cykelstiprojekter. Det kunne også være en tracémåling gennem det åbne land til brug for en helt ny vej eller et naturgenopretningsprojekt.

Et andet eksempel på en situationsplan kunne være en as-built måling af en cykelsti, vejanlæg eller et byggeri. Sådanne målinger kræves i nogle tilfælde af forsikringsselskaber eller ved større byggerier som en del af kvalitetssikringen.

Præcisionsnivellement

LandSyd udfører præcisionsnivellement ved eksempelvis fikspunktsrenovering, sætningsmålinger eller andre specielle opgaver.

Ring og hør nærmere om mulighederne.

Fikspunktsetablering

LandSyd etablerer for entreprenører og håndværkere fikspunkter, så disse selv kan foretage den endelige daglige detailafsætning.

Fikspunkter etableres for eksempel på terræn, veje, gulve, vægge med videre, så de fremtidigt er tilgængelige for den videre lokale afsætning. Afsætningsmetoden kan være med nivellerinstrument, totalstation, GPS og vælges ud fra nøjagtighedskravet til de enkelte opgaver.

Droneopmåling

LandSyd Landinspektører råder over noget af det nyeste udstyr på markedet, som er i stand til på kvalificeret vis at indsamle data til præsentation eller dokumentation af en opgave. En dronemåling kan med fordel anvendes til at skabe let og hurtigt overblik over et større areal i form af for eksempel en 3D-model, højdekurver, ortofotos, video eller bare enkeltbilleder.

Se mere om mulighederne under droner.

3D scanner

3D Laserscanning er en målemetode, som kan anvendes til at indsamle data i 3D for eksempel til brug ved indpasning og visualisering af nyt byggeri i forhold til eksisterende omgivelser samt til kontrol af diverse tekniske anlæg. Alle data fra laserscanningen lagres i en punktsky – det vil sige en samling af små datapunkter, der tilsammen er med til at danne en model i 3D.

Scanningen anvendes til fastlæggelse af diverse bygningsdetaljer såsom gesimser, tagrygge, vinduer, døre og så videre. Scanningen kan stå alene eller supplere traditionel opmåling og giver de projekterende arkitekter og ingeniører et mere detaljeret grundlag og dermed et bedre overblik.

3D scanning kan også anvendes til sætnings- og deformationsmåling med mulighed for at sammenkøre data, der er indsamlet over en længere periode. 3D scanning kan også anvendes til almindelig dokumentation ved opbygning af vejanlæg.

LandSyd Landinspektører råder over noget af det mest moderne scanningsudstyr på markedet, som er i stand til at lagre helt op til en million punkter pr. sekund. Afhængig af opgaven, kan objektet scannes fra flere forskellige vinkler for herved at få et komplet billede af alle sider og fra alle vinkler.

Muligheden for at foretage scanning af bygninger og tekniske anlæg har eksisteret i mange år – men det er først inden for de seneste år, at programmer og computere har kunnet håndtere de store datamængder, der indsamles i forbindelse med scanningen. Dette betyder, at laserscanning i dag er et reelt alternativ til traditionel opmåling eller et godt supplement, når der skal udarbejdes et projekteringsgrundlag.

LandSyd Landinspektører kan ud fra en 3D-punktsky udarbejde 2D-planer og opstalter eller eksportere hele punktskyen til de anerkendte platforme som CAD, Revit eller Microstation.

LandSyd Landinspektører kan ud fra en 3D-punktsky udarbejde 2D-planer, opstalter og eksportere hele punktskyen til de anerkendte platforme som CAD, Revit eller Microstation. LandSyd kan også levere scanningen som en 3D model, der kun indeholder linier/flader i stedet for en punktsky.

Se eksempler på scanninger på vores WEBSHARE.

Afsætning af parcelhuse

LandSyd afsætter i gennemsnit 3-4 parcelhuse hver uge. I nogle tilfælde har vi først lavet en opmåling af grunden og en foreløbig afsætning til muldafrømning og sandpude-etablering. I andre tilfælde sætter vi byggeriet på direkte galger. I alle tilfælde kontrollerer vi byggetilladelsen, serviutter og skelafstande, så du kan være sikker på, at byggeriet ligger det rigtige sted og er lovligt. Læs mere om Afsætning.

Afsætning af større byggerier

LandSyd foretager alle former for afsætning i forbindelse med større byggerier. Vi afsætter modulinjer, højder, bygningsdetaljer, og hvad der ellers måtte ønskes – ofte på hver etage i højere byggerier.

Kortlægning og GIS

Alt kan kortlægges! Der er stort set ikke den ting, som ikke er blevet kortlagt af os på et eller andet tidspunkt. Eksempler er markkort til brug for landbrugsstøtte, virksomhedskort til driftsplanlægning, kort over udgravninger til museer, kortlægning af veje, ledningskort i forbindelse med gas og fjernvarme og meget andet.

Vi håndterer tilmed alle gængse dataformater og leverer desuden i det ønskede koordinatsystem eksempelvis system 34 Jylland/Fyn eller UTM zone 32 EUREF89.

GIS er en forkortelse for Geografisk Informations System og dækker over programmer, der kan håndtere en sammenkobling af data og en geografisk reference. Denne kombination gør det muligt at lave forskellige typer analyser og visualiseringer, hvoraf den mest almenkendte er ruteplanlægningsværktøjer på nettet som eksempelvis krak.dk.

Men GIS kan meget mere end blot vise, hvordan man kommer hurtigst fra punkt A til B. LandSyd løser alle former for analyser ved hjælp af GIS værktøjer – eksempelvis ejendomsoplysninger til brug ved tracearbejder, udarbejdelse af kort og tabeller og konfliktanalyser med visualisering af eksempelvis linieføringer med videre i forhold til fredningsbestemmelser med mere.

Andre eksempler på anvendt GIS er partsfordelinger, hvor LandSyd vedligeholder partsfordelinger for dige-, pumpe- og afvandingslaug for en række kommuner med udfærdigelse af elektroniske indberetningdata til brug ved opkrævning af bidrag for de berørte ejendomme og med kort- og database-værktøjer til brug i den daglige administration.

LandSyd udfærdiger også analyse og visualisering af højdeforhold med videre på grundlag af enten egne opmålinger eller laserskannede højdedata til brug ved eksempelvis arbejde i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. I forbindelse med opmåling af vandløb leveres i diverse GIS-formater oplysning om de indmålte vandløbselementer med stationering, højdeforhold, dimensioner med mere for bygværker, rørtilløb, åbne tilløb, profiler, bundforhold og beplantninger med videre og med mulighed for databasekobling af diverse administrative data om målsætninger, oprensning med mere til brug ved analyse og visualisering i forhold til diverse baggrundskort.

LandSyd arbejder også for en række private vandværk og formidler skræddersyede løsninger til kortvisning og redigering i forbindelse med ledningsregistrering og ledningsarbejder.

Specialopgaver

LandSyd har gennem tiden foretaget mange former for specialopgaver på land, til vands og i luften. Af eksempler kan nævnes en lang række målinger på skibe, boreplatformer og kraner på Esbjerg Havn, deformationsmålinger, opmålinger af vindmølletårne, sætningsmåling af gulve i robotlager og meget andet.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne, hvis du har en specialmåling, du gerne vil have udført.

Udvalgte brancher

Henrik Rønnest

Henrik Rønnest

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

Mogens Lang Nielsen

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

Kim Mogensen

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3252
 • 4059 2244
3210