Afsætning af skel

Skel regler ved afsætning af skel

Der kan være mange årsager til, at du har brug for afsætning af skel. Du kan eksempelvis være uenige med naboen om hvor skellets rette placering er, du kan stå foran et byggeprojekt, du skal til plante en ny hæk eller er ved at sælge din ejendom og skal påvise skellene overfor de nye købere.

LandSyd er privat praktiserende landinspektører med beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde. Det betyder at vi og vores beskikkede kollegaer er de eneste som kan fastlægge skellets rette beliggenhed.

Uanset årsagen har du mulighed for at kontakte os, så vi kan rådgive dig om fremgangsmåden i netop din situation. Ofte kan vi danne os et overblik over evt. udfordringer ud fra luftfoto og vores arkiver med gamle mål fra tidligere sager, mens vi har dig i telefonen, men en skelafsætning vil altid kræve, at vi tager ud og ser på forholdene på stedet og foretager en opmåling og evt. afmærkning.

Vores arbejde er reguleret af lovgivning og vi er uvildige i alle skelspørgsmål. Vi plejer at sige, at vi er “skellets mand” og du kan således være sikker på at vi finder den rette skelplacering uanset hvem der bestiller os.

Vi forsøger altid at mægle mellem naboer, hvis der er strid og vi har landinspektører med mediatoruddannelse der er særligt trænet i denne metode til konfliktløsning.

Om skel

Et skel fortæller dig, hvor ejendomsgrænsen går mellem din egen ejendom og naboens. Skellet kan også fastlægge ejendomsgrænsen op til en offentlig vej.

Et skel skal være korrekt fastlagt for, at sikre dig de bedste betingelser, som boligejer. Med en korrekt fastlagt skel ved du, hvor din råderet forløber samt hvor meget du må bygge på din grund.

I nogle tilfælde er det muligt, at se skellinjen fysisk på din matrikel, hvis skellet er markeret med skelpæle. Hvis grunden ikke er markeret med skelpæle, kan du se et bud på skellinjen på et matrikelkort. Matrikelkort kan dog være svære at anvende i praksis, da de ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de fysiske forhold på grunden.

Fastlæggelse af skel

Ønsker man fastlæggelse af skel mellem to parters grunde, er det en praktiserende landinspektør, man skal henvende sig til. Det er kun en praktiserende landinspektør, der kan fastlægge et skel. Det er altid personen, der bestiller en skelfastlæggelse, som betaler, men hvis du og din nabo er enige om at bestille en landinspektør til fastlæggelse af skel, kan I dele regningen.

Skelforretning

Skelforretning er en omkostningsfuld proces, men kan være en nødvendighed, hvis landinspektøren konstaterer, at det registrerede skel ikke stemmer overens med forholdene i virkeligheden og/eller de involverede partere ikke kan blive enige om skellet beliggenhed.

I denne situation vil den praktiserende landinspektør fastlægge skellet via en skelforretning. En skelforretning er en slags retssag, der foregår imellem de involverede partere og landinspektøren som har rollen som dommer. Skelforretningen vil blive afholdt på stedet, hvor landinspektøren gennem sine opmålinger, vidneudsag og øvrige undersøgelser, vil fastlægge skellet, hvis ikke parterne kan forliges.

Læs også disse artikler fra vores FAQ

Garage i skel?

Må du bygge en garage i skel? Garager og carporte betragtes som sekundære bygninger.

Drivhus afstand til skel?

Skal dit drivhus være fritstående eller skal det integreres f.eks som et orangeri med tilknytning…

Bygningsreglement afstand til skel

I tilfælde af man har erhvervet sig en byggegrund eller ønsker, at lave en tilbygning…

Bygge i skel?

Må jeg bygge i skel? Er et af de spørgsmål, vi som landinspektør ofte bliver…

Afstand til skel - står træet for tæt ved naboen?

Afstand til skel - står træet for tæt ved naboen? Hvor ligger skellet? Står dit…

Afstand til skel ved bebyggelse og hegn

Der er flere regler om afstand til skel med mere der gør sig gældende for boligejere. Der skelnes blandt andet mellem boligbebyggelse og udhus eller anden sekundær bebyggelse på grunden. Der er også regler om opsætning af hegn og hæk i forhold til skel. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på hvor skelgrænsen går og de regler som gælder herfor, før du igangsætter et byggeri eller opførelse af hegn i skel. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at lokalplaner kan ændre nedenstående regler i Bygningsreglementet, så hvis du er i tvivl om hvad der gælder på netop din grund bør du tage fat i landinspektøren som kan hjælpe dig med at klarlægge hvad og hvor du må bygge på netop din grund.

Ønsker du at opføre bygninger på din matrikel er det altid et godt udgangspunkt, at snakke med dine naboer inden igangsættelse af byggeriet. På den måde sikre du også, at der ikke opstår konflikter undervejs, hvis de føler sig hørt og inddraget.

Afstand til skel ved boligbebyggelse

Når der opføres nyt boligbyggeri skal det som minimum ligge med en afstand på 2.5 meter til skel. Byggeriet må samlet set ikke være over 8,5 højt og skal også overholde et skråt højdegrænseplan, hvor den maksimale højde defineres som 1,4 gange husets afstand til skel til naboer, vej og sti. Ved anvendelse af nogen typer byggematerialer kan der være krav til større skelafstand på grund af brandfare. Dette gælder eksempelvis ved stråtag.

Afstand til skel ved sekundært byggeri

Når der opføres sekundært byggeri såsom udhuse, drivhuse, garage, carporte er reglerne anderledes end ved boligbebyggelse.

Det sekundære byggeri kan i nogle tilfælde ligge helt ud til skel, men det kræver at en række forhold er opfyldt:

 • Bygningens side i skel må ikke være længere end 12 meter. Bygningens udhæng medregnes også.
 • Bygningens ydervægge eller tag må ikke være højere end 2,5 meter over terræn, inden for en afstand på 2,5 meter fra naboskel.
 • Der må ikke være nogle former for åbninger, der vender ind mod skellet. Det gælder blandt andet vinduer og døre.
 • Alle former for afløb af vand, skal holdes på egen grund.

Afstand til skel i sommerhusområder

I sommerhusområder gælder der andre afstandskrav, hvor man som hovedregel kan lægge 2,5 meter til ovenstående regler således at boligen(sommerhuset) skal holdes 5 meter fra skel og sekundære bygninger skal holdes 2,5 meter til skel. Herudover må byggeri ikke være i mere en én etage, maksimalt 5 meter højt og maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside er 3,0 m.

Opførsel af hegn i skel

Der er en række regler, der gør sig gældende ved opførelse af hegn. Det afhænger af om det er fælles hegn i skel eller eget hegn langs med skel, der skal opføres. Uanset hvilken type hegn der er tale om, er dialog med naboen en vigtigt del af processen.Hegnet der kan opføres i skellet kan være alt fra hæk, plankeværk, trådhegn eller muret hegn.

Opsætning af fælleshegn

Et fælleshegn skal opstilles lige i skellinien mellem de to grunde. Her er skelpæle nødvendige pejlemærker for rigtig opstilling. Det valgte materiale til hegnet skal som udgangspunkt passe ind i omgivelserne, og tydeligt markere grundene fra hinanden.
Hegnets højde er noget de involverede partere kan beslutte indbyrdes, men kan der ikke indgås enighed om hegnets højde, er udgangspunktet 1,8-2 meter højde. Det er også muligt, at bringe Hegnsynet ind i sagen og lade dem fastlægge højden og typen på det givne hegn.

Ved et fælleshegn er de involverede partere indbyrdes om, at vedligeholde hegnet. Man kan via dialog lave fælles retningslinjer for vedligeholdelsen, f.eks hvor ofte hækken skal klippes eller efterses.

Opsætning af eget hegn

Ved opsætning af eget hegn skal den opstilles langs skellet. Det vil sige, at den ikke opstilles i skellinien og ikke mere end 1,75 meter fra skellet. Ved at have dit eget hegn, står du selv for vedligeholdelse heraf. Endvidere må dit eget hegn ikke være til gene for fælleshegnet eller umuliggøre vedligeholdelsen af fælleshegnet.
Dit eget hegn må være op til 1,80 meter højt tillagt afstanden til skellet. Et eget hegn 1 meter fra skel må således være 2,8 meter højt.

Skelkort

Er også det, som landinspektører betegner som matrikelkort. Et matrikelkort er et kort med oversigt over alle faste ejendomme og de tilhørende skellinjer, der hører til de enkelte ejendom. Det vil sige, at du kan finde oplysninger hvor skellinjen i princippet går mellem din og naboens grund, samt se om der er udlagt private fælles veje på din ejendom.
Matrikelkortet indeholder oplysninger om fredskov, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Dette kan være yderst relevant information ved køb af ejendom eller sommerhus nær skov eller strand.

Matrikelkorts sammenhæng med virkeligheden

Det kan være svært at lave et direkte sammenligning af matrikelkortet for din grund, da matrikelkortet i nogen områder er baseret på scannede papirkort som er mere end 100 år gamle. I et nyt parcelhusområde er kortet meget nøjagtigt, men i gamle bykerne og på landet er kortet ofte meget unøjagtigt.

Derfor anbefales det, at man kontakter en landinspektør for, at få fastlagt skellet på grunden. Landinspektøren kan i forlængelse heraf også indregistrere det fastlagte skel til Geodatastyrelsen, så de bliver ajourført og er vist det rigtige sted på matrikelkortet.

Ved at få lavet en ny Opmåling af skellet sikrer man også, at der ikke opstår uoverensstemmelser naboer imellem. Der kan være sket meget gennem årene og skellet kan have ændret sig med tiden. De synlige grænser falder ikke altid sammen med den officielt registrerede placering, hvilket en landinspektør også kan være behjælpelig med at synliggøre.

Byggeri byzone, sommerhusområde eller landzone

Der er flere parametre at forholde sig til når man skal påbegynde et nybyggeri eller tilbygning på sin eksisterende grund. Et af de vigtige spørgsmål er om zone ens grund hører ind under, da der er tre opdelinger at forholde sig til. Det drejer sig om byzoner, sommerhusområder og landzoner. Fælles for de tre områder er, at de hver især har deres regler og retningslinjer man skal forholde sig til, før man påbegynder nogle former for byggeri på grunden.

I landzone områder kræves der en landzonetilladelse ved alle ændringer af arealanvendelse, byggeri og udstykning.

Byzoner og sommerhusområder

Disse områder er oftest omfattet af kommuneplanen, som har opstillet nogle overordnede rammer for, hvad det givne område må benyttes til. Kommuneplanen er som udgangspunkt ikke gældende for borgeren, men bestemmer rammerne for den mere detaljerede lokalplanlægning.

Hvis der er vedtaget en lokalplan eller en byplanvedtægt skal man finde reglerne om byggeri heri.

Der kan dog i visse tilfælde af blandt andet nyopførte områder, som i nybyggerkvatere, være skrevet nogle mere detaljerede bestemmelser ind i lokalplanen, som man skal huske at have med i sine overvejelser.

Landzoner

Landzone er alt det som ikke er byzone eller sommerhusområde - her er med andre ord tale om det åbne land og de fleste landsbyer.

Ønsker man at ændre anvendelsen af de eksisterende bygninger eller at opføre nye, kræver det tilladelse fra kommunen. Dette er bestemt i Planlovens § 35, medmindre at den ønskede anvendelse eller byggeri  er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i §§ 36-38.

Et af formålene med planloven er at holde det åbne land fri for ny bebyggelse. Dette betyder, at ikke alt byggeri i landzoner kan godkendes. Det er i hvert tilfælde en vurdering som kommunen foretager afhængigt af om det nye byggeri erstatter en eksisterende bygning eller, hvis de placeres som tilknytning til eksisterende bygninger.
Det er altid muligt at kontakte en byggesagsbehandler i din kommune, for at høre om dit byggeprojekt kan godkendes, før du går videre i processen.

Nye skel

Som grundejer kan du råde over et større område end du gør brug af, hvilket kan give anledning til at udstykke noget af grunden. Dette kan enten være som byggegrunde, erhvervsarealer eller frastykning af landbrugsjorder, for at nævne nogle eksempler.
Dog skal man være opmærksom på de bestemmelser der er for ejendommen, samt de tinglyste oplysninger, da det kan have indflydelse for udstykningen af ejendommen.

En landinspektør kan være med til at give dig det overblik du har brug for. De har nemlig den nødvendige viden indenfor området, så de kan hente de relevante oplysninger, samt lave nye opmålinger for dit nye projekt, hvis det er muligt for din grund.

Skel

Skel er en betegnelse for, hvor grænsen mellem din og din nabos grund går. Ved afmærkning af skelgrænsen bliver det nemmere for dig, at følge de regler der er i forhold til tilbygninger, udhuse eller opførelse af hegn inden for skellinien.

Udvalgte brancher

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 4059 2244
 • Grindsted
3210