Arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken. Arealoverførsler kan være alt fra overførsel af 20 m² mellem to boligejendomme til frastykning og salg af 150 ha mellem to landbrugsejendomme. Mageskifte (eller jordbytning)  mellem to landbrugsejendomme vil også blive betragtet som en arealoverførsel.

Det kræver accept fra begge grundejere, samt overholdelse af en række love, som landinspektøren kontrollerer i forbindelse med sagsudarbejdelsen.

En arealoverførsel kræver også, at landinspektøren kontrollerer og forholder sig til tinglyste forhold som servitutter og panteforhold.

Landinspektørens opgaver ved en arealoverførsel

  • Landinspektøren kontrollerer om arealoverførslen kan være i strid med anden lovgivning som f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Når dette er afklaret, indhentes de nødvendige tilladelser.
  • Tinglyste servitutter og gældende lokalplaner undersøges. Der sørges også for, at tinglyste servitutter fordeles på ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysningen.
  • Landinspektøren varetager opmåling, undersøgelse og afmærkning af gamle skelforhold, så frastykning af arealer kan tilknyttes de eksisterende skel. Nabolodsejeren orienteres samtidig om skelfastlæggelsen.
  • Geodatastyrelsen registrerer sagen. Ved godkendelse af sagen registreres den samtidig ved hhv. Tinglysningsretten og kommunens Ejendomsbeskatning.
Landinspektører hos LandSyd kan være behjælpelig med, at få koordineret sagen med skødeskrivende advokater, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger og andre rådgivere. En arealoverførselssag kan dermed gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter, aftalte forhold der særskilt skal deklareres m.m. Disse punkter bør afklares ved projektets start, så der ikke opstår misforståelser undervejs.

“Skelforandringer” af ubetydelige/betydelige arealer / Nye regler siden 2009. Tinglysningsloven er siden ændret i 2018.

Overførsel efter “50.000 kr. reglen”
Ved erhvervelse og overførsel af arealer til en købesum (og værdi) af ikke over 50.000 kr. kan sagerne gennemføres uden tinglysning af skøde.

Overførsel under 2 % og 125.000 kr.
Ved overførsel af arealer, hvis købesum (og værdi) ikke overstiger 2 % af afgivende (sælgers) ejendoms ejendomsværdi kan sagerne søges gennemført uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser (uden frigørelse af lån). Det forudsættes, at købesummen/værdien ikke overstiger 125.000 kr.

”Mageskifte” af større arealer – ændrede regler siden 2009

Ved mageskifte af arealer (jordbytte af ens arealer) kan disse sager nu i stor udstrækning gennemføres uden tinglysning af relaksation afpantehæftelser – uagtet der måtte være tale om store arealer, forudsat bl.a.:

  • at der ikke findes bygninger på arealer eller at de bygninger, der findes på de udskilte arealer, er af helt ubetydelig værdi
  • at forskelsværdien mellem de mageskiftede arealer højst udgør 2 % af værdien af de respektive afgivende ejendomme, dog maksimalt 125.000 kr., og
  • at ingen af ejendommene afgiver arealer, der udgør mere end 20 % af de enkelte deltagende ejendommes samlede areal eller værdi.
Arealoverførsel

Udvalgte brancher