Arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken. Arealoverførsler kan være alt fra overførsel af 20 m² mellem to boligejendomme til frastykning og salg af 150 ha mellem to landbrugsejendomme. Mageskifte (eller jordbytning)  mellem to landbrugsejendomme vil også blive betragtet som en arealoverførsel.

Det kræver accept fra begge grundejere, samt overholdelse af en række love, som landinspektøren kontrollerer i forbindelse med sagsudarbejdelsen.

En arealoverførsel kræver også, at landinspektøren kontrollerer og forholder sig til tinglyste forhold som servitutter og panteforhold.

Landinspektørens opgaver ved en arealoverførsel

  • Landinspektøren kontrollerer om arealoverførslen kan være i strid med anden lovgivning som f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Når dette er afklaret, indhentes de nødvendige tilladelser.
  • Tinglyste servitutter og gældende lokalplaner undersøges. Der sørges også for, at tinglyste servitutter fordeles på ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysningen.
  • Landinspektøren varetager opmåling, undersøgelse og afmærkning af gamle skelforhold, så frastykning af arealer kan tilknyttes de eksisterende skel. Nabolodsejeren orienteres samtidig om skelfastlæggelsen.
  • Geodatastyrelsen registrerer sagen. Ved godkendelse af sagen registreres den samtidig ved hhv. Tinglysningsretten og kommunens Ejendomsbeskatning.
Landinspektører hos LandSyd kan være behjælpelig med, at få koordineret sagen med skødeskrivende advokater, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger og andre rådgivere. En arealoverførselssag kan dermed gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter, aftalte forhold der særskilt skal deklareres m.m. Disse punkter bør afklares ved projektets start, så der ikke opstår misforståelser undervejs.
Arealoverførsel

Udvalgte brancher