Udstykning og skel

Udstykning og skel – alt fra veje til vindmølleparker

Privat praktiserende landinspektører med beskikkelse fra staten er de eneste, som kan foretage matrikulære arbejder i Danmark. Matrikulære arbejder dækker over skelfastlæggelse, udstykning af nye ejendomme, arealoverførelse mellem ejendomme, sammenlægning af ejendomme og skelforretninger. Det vil sige, at LandSyd kan hjælpe dig med alle former for ændringer af din faste ejendom, om du sælger et stykke havejord til naboen eller udstykker 30 nye parcelhusegrunde.

LandSyds historie kan føres helt tilbage til 1880’erne, og vi har lige siden arbejdet som privat praktiserende landinspektører for alle former for kunder og med alle former for opgaver. Du får derfor en adgang til en enorm erfaring og lokalkendskab ved at vælge LandSyd. Herunder kan du læse mere om et udsnit af de mest almindelige typer opgaver vi udfører inden for det matrikulære område

Skelretablering

Er du i tvivl om skellets placering, og kan du eksempelvis ikke finde skelpælene, udfører LandSyd I/S skelfastlæggelse ud fra de oprindelige mål og forholdene på stedet. I kraft af vores arkiv, der rækker mere end 100 år tilbage, kan vi hurtigt finde frem til skellets rette placering og afmærke det med nye skelpæle.

Arealoverførsel

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken.
Derudover kræver det accept fra begge grundejere samt overholdelse af en række love med videre, hvilket landinspektøren i forbindelse med sagsudarbejdelsen påser. Arealoverførsel kræver også, at landinspektøren forholder sig til de tinglyste forhold som servitutter og panteforhold. Læs mere om arealoverførsel her
Sammenlægning
Hvis to arealer med hver deres matrikelnummer ejes af den samme person, grænser op til hinanden og ligger i samme sogn og kommune, kan de sammenlægges. Dette kan ofte være en fordel eller en nødvendighed, hvis arealet eksempelvis skal udstykkes i mindre dele, eller hvis der skal opføres byggeri tæt på eller over skel.
Udstykning af grund
Udstykning foretages af en beskikket landinspektør, når en del af en ejendom skal sælges som en ny selvstændig ejendom, eller der er behov for særskilt pantsætning.

Det kan desuden være nødvendigt at udstykke, hvis man ønsker at lave en aftale med en længere løbetid end 30 år. Ved udstykning af grund, er der typisk tale om udstykninger af parcel- og sommerhusgrunde, erhvervsarealer og frastykning af landbrugsbygninger og jorder. Det er vigtigt at være opmærksom på at bestemmelserne i tinglyste servitutter på ejendommen kan have indflydelse på mulighederne for hvordan en ejendom kan udstykkes.

Med stigende grund- og huspriser kan der ofte være en økonomisk gevinst at udstykke en grund fra din ejendomsparcel. Ved at udstykke din ejendom falder værdien af ejendommen og dermed beskatningen af denne. Hos LandSyd kan vi give dig den korrekte rådgivning, og hjælpe din med at udføre opgaven
Ejendomsberigtigelse
Hvis grænserne i marken ikke stemmer overens med grænserne i de digitale matrikelkort, kan der blive tale om at foretage en ejendomsberigtigelse. Der er dog en række krav, der skal opfyldes. Kontakt LandSyd for at høre om muligheder og begrænsninger ved ejendomsberigtigelse.
Hvis der ikke kan opnås enighed om den nye grænse, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt med en skelforretning.
Skelforretning
Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om skellets placering, kan der blive behov for en skelforretning. En skelforretning er en form for retssag, hvor det er en beskikket landinspektør, som agerer dommer.
Hvis ikke parterne kan forliges om hvor skellet går mellem to grunde, bliver der afsagt en kendelse, som kan ankes til byretten. LandSyd har stor erfaring i skelforretninger og rådgiver gerne om mulighederne.

Hævd

Hævd er et meget omdiskuteret begreb, og de fleste danske grundejere er bekendt med bestemmelsernes hovedtræk, uden på noget tidspunkt at have været involveret i en hævdssag.

Vurderinger af om der kan være vundet ejendomshævd er en hverdagssituation for landinspektøren, da det har betydning for enhver skelfastlæggelse.

De gældende hævdsregler findes i Danske lov fra 1683, og loven har bestået uændret i mere end 300 år, men kan dateres endnu længere tilbage. Der findes således hævdsbestemmelser i Jyske Lov fra 1241, der på nogle områder har samme hovedtræk i kravene til at vinde hævd.

Hævdsreglerne i Danske Lov 5-5-1 siger således at ” »Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder Hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at Hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar«”

Der er herved 5 forskellige forudsætninger, der skal være opfyldt i alle hævdssager.

 • Der skal være rådet oven anden mand ejendom,
 • Der skal have været rådet uden eller mod aftale,
 • Der skal have været rådet i min. 20 år,
 • Der skal have været rådet kontinuerligt i hele perioden og
 • Der skal ikke have været hævdsafbrydelse gennem dom/kendelse.

De fem punkter der alle skal være opfyldte betyder, at hvis du igennem mere end 20 år har brugt en del af naboen grund, uden at dig og naboen har haft en aftale om det, så kan du have vundet hævd på arealet.

For at få afklaret om der er tale om hævd, skal du kontakte landinspektøren og bede om en undersøgelse af forholdet. Landinspektøren vil foretage en undersøgelse af forholdene på stedet, opmåling af det matrikulære skel (grænsen da grunden blev udstykket) og ejendomsgrænsen (den fysiske grænse i marken), tale med naboen og gennemgå forskelligt materiale, for at fastslå, om alle betingelserne for hævd er opfyldt.

Landinspektøren vil udover ovenstående også tage udgangspunkt i tinglysningslovens bestemmelser om godtroende erhververe og deres mulighed for at fortrænge hævd, i forhold til tinglysningslovens bestemmelser.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Læs også disse artikler fra FAQ'en

I vores FAQ finder du mange spændende artikler, blandt andet også om skel.

Garage i skel?

Må du bygge en garage i skel? Garager og carporte betragtes som sekundære bygninger.

Drivhus afstand til skel?

Skal dit drivhus være fritstående eller skal det integreres f.eks som et orangeri med tilknytning…

Bygningsreglement afstand til skel

I tilfælde af man har erhvervet sig en byggegrund eller ønsker, at lave en tilbygning…

Bygge i skel?

Må jeg bygge i skel? Er et af de spørgsmål, vi som landinspektør ofte bliver…

Afstand til skel - står træet for tæt ved naboen?

Afstand til skel - står træet for tæt ved naboen? Hvor ligger skellet? Står dit…

Udvalgte brancher

Ejnar Sønderby Christensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • Aabenraa
Rasmus Elmann Berentzen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1109
 • 2926 9331
 • Varde
Brian Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3236
 • 4082 0677
 • Esbjerg
178