Må du bygge i skel?

Image
Bygge i skel afstand
Må jeg bygge i skel? Er et af de spørgsmål, vi som landinspektør ofte bliver stillet. Svaret er at det må du gerne, men der gælder nogle specielle regler når du bygger mindre end 2,5 meter fra skellet.

Det er blandt andet regler om bygningens længde og højde. Afledning af regnvand skal også kunne holdes på egen grund. Herudover kan der også være bestemmelser i en lokalplan for området, du skal tage hensyn til. Også servitutter på grunden og grundejerforeningens bestemmelser, kan begrænse hvad og hvordan du må bygge i skel.

Hvad vil du bygge i skel?

Først og fremmest er det vigtigt hvilken type bygning du ønsker at opføre i skel. Der skelnes nemlig mellem, om bygningen er en carport, garage, skur, drivhus eller en havepavillon, udestue, lysthus eller vinterhave.

Undersøg de lokale regler for at bygge i skel

Der kan være specielle regler for hvad du må bygge og hvor tæt på skel du må bygge. Derfor skal du altid undersøge lokalplanen for dit område. Du skal også undersøge om der foreligger nogle specielle begrænsninger i forhold til tinglyste servitutter på din grund. Disse oplysninger vil altid være tilgængelige på nettet. Lokalplanerne for dit område kan du finde på din kommunes hjemmeside, eller ved at gå på OIS. Gældende servitutter for din grund, vil være tilgængelige på Den Digitale Tinglysning.

Hvor tæt på skel må man bygge?

Der skelnes mellem bygninger til beboelse og sekundære bygninger. En sekundær bygning omfatter de bygninger på grunden, der ikke er til beboelse, og som ikke er en del af huset. Disse bygninger må ikke anvendes til beboelse, heller ikke til længerevarende ophold. De sekundære bygninger omfatter:

Carporte og garager
Diverse skure for eksempel et redskabs-, cykel- eller brændeskur
Drivhuse
Overdækket terrasse

Bemærk, at der gælder andre regler for udhuse, vinterhaver, havepavilloner, lysthuse og udestuer.

Sekundære bygninger må opføres tættere end 2,5 meter på skel. Med mindre der er restriktioner i lokalplan eller servitutter.

Hvor højt må man bygge i skel?

Som tommelfingerregel må du ikke bygge højere end 2,5 m i skel. Det betyder, at ingen dele af bygningen må være højere end 2,5 m. Der kan være lokalplaner, der afviger fra dette. Der kan også være servitutter på din grund, der forhindrer dette. Tjek derfor altid Den Digitale Tinglysning, og lokalplanerne hos din kommune, inden du opfører en bygning. Det er også god kutyme, at tage en snak med din nabo, inden du opfører en bygning i skel.

Carport i skel

Der er forskellige regler, der gør sig gældende, når vi taler om at opføre en carport i skel. Derfor skal man forholde til om carporten bliver bygget som en forlængelse af huset eller om den er fritstående.

Når der er tale om fritstående garager og carporte, kan der bygges mindre end 2,5 meter fra skel. Der er dog regler i fht. størrelsen på carporten, både længde og højde. Den samlede længde må ikke være over 12 meter, og ikke højere end 2,5 meter. Desuden skal tagvand skal holdes på egen grund.


Faktisk må du også gerne fjerne fælles beplantning, der fungerer som hegn, mellem dig og din nabo, ved opførsel af carport i skel, da denne kan fungere som hegn. Hegnsloven formulerer det således:

I Hegnslovens kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn §12 stk. 5 står der:

"Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinien, kan hegnet sløjfes uden hegnsynets medvirken".

Skur i skel

De samme regler gælder for et skur i skel som ved en carport i skel. Det kan dog være nemmere at få et skur godkendt end en carport. Betingelserne når der bygges et skur i skel er, at ingen dele af skurets vægge eller tag må være højere end 2,5 m. Skurets længde må heller ikke overstige 12 m. Desuden må der ikke være vinduer, døre eller andre åbninger ud mod skel. Ligesom ved carport i skel, skal tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund.

Bygning i skel til beboelse?

Når du opfører bygninger beregnet til beboelse, skal der være mindst 2,5 meter fra bygningen til naboskel og sti. Reglerne siger at dit hus ikke må være højere end 1,4 x husets afstand til skel. Står huset 2,5 meter fra naboskel, må det være op til 3,5 meter højt.

Som tommelfingerregel kan man sige, at du altid skal søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet.

Når der er tale om en tilbygning til et fritliggende enfamiliehus skal du søge om en byggetilladelse. Desuden skal arealet medregnes i bebyggelsesprocenten.

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du opfører en garage, et udhus eller en carport som er større end 50 m² eller det samlede areal af de sekundære bygninger på grunden overstiger 50 m². Såfremt bebyggelsen overstiger den samlede længde på 12 meter, skal du også søge dispensation. Bor du i et rækkehus er det andre regler der gælder. Her skal du søge om byggetilladelse ved tilbygninger på mere end 20m2.