Ejendomsret - hvordan er din ejendom beskyttet?

Image
Ejendomsret - beskæring af buske og træer
I Danmark er din ejendomsret beskyttet via grundloven. Det betyder, at du som ejer af ejendom er beskyttet imod, at få frataget din ejendom.
Som udgangspunkt er din ejendomsret også beskyttet over for den offentlige myndighed. Dog med den lempelse, at du kan få frataget din ejendom, hvis det er i almenhedens overordnede interesse. Eksempler på dette vil være i forbindelse med et større anlæggelses projekt som motorvej, lufthavn eller andet. Her vil din ejendom blive eksproprieret. Den offentlig myndighed har ved ekspropriation pligt til at yde en erstatning til den person der har ejendomsretten over ejendommen. Står du overfor en ekspropriation kan LandSyd gå ind i sagen og bistå dig. Derved sørger vi for, at du får den erstatning, du er berettiget til. En ekspropriation føles oftest som en krænkelse på din ejendomsret. Det er derfor vores job at sikre du bliver hørt, i den beslutning der bliver truffet over din ejendom.

Krænkelse af ejendomsret

naboret. Der findes mange eksempler, hvor den ene nabo føler sig krænket på sin ejendomsret. Det kan blandt andet være ved sager om træfældning, opførelse af hegn eller bygninger i skel samt generelle tvister omkring fastsættelse af skel.

Vi er uddannet i konflikthåndtering og rådgiver både private personer samt advokat firmaer i sager om:

  • Naboret
  • Hegnssyn
  • Skelforretning
  • Hævd

Ejendomsret i forbindelse med hegnssyn

I forbindelse med sager om hegnssyn bliver vi som landinspektører involveret, når en tvist om skellets placering skal afgøres. Som landinspektør kan vi vejlede dig i lovgivningen omkring hegnssyn, og evt i samarbejde med en advokat, bistå med at løse eventuelle tvister, der er opstået i forbindelse med opførsel af hegn, eller beplantning der har til formål at fungere som hegn.

Ejendomsret i forbindelse med skelforretning

Skelforretningen er sidste udvej, når naboer ikke kan blive enige om skellets placering. En skelforretning er en slags retssag på stedet, hvor landinspektøren er dommer. Begge parter får lejlighed til at udtale sig om deres mening om skellets placering. Landinspektøren har på forhånd undersøgt luftfoto, gamle målinger, tingbogen og meget andet, for at belyse sagen bedst muligt. Hvis det ikke lykkes landinspektøren, at finde frem til et forlig mellem parterne, afsiges i stedet en kendelse ud fra parternes vidnesbyrd og de øvrige undersøgte forhold. Denne kendelse kan ankes til domstolene af parterne.

Ejendomsret i forbindelse med hævd

Der er 5 forskellige forudsætninger, der skal være opfyldt i sager om hævd.
Der skal være rådet oven anden mand ejendom
Der skal have været rådet uden eller mod aftale
Der skal have været rådet i min. 20 år
Der skal have været rådet kontinuerligt i hele perioden
Der skal ikke have været hævd afbrydelse gennem dom/kendelse.

Disse fem punkter skal alle være opfyldt, førend du kan vinde en sag om hævd. Hvis du igennem mere end 20 år har brugt en del af naboens grund, uden at du og naboen har haft en aftale om det, så kan du vinde hævd på arealet. Som landinspektør foretager vi undersøgelser af forholdene, herunder opmåling af det matrikulære skel samt ejendomsgrænsen. Vi fører ligeledes samtaler med naboen i forbindelse med vores undersøgelse om hvorvidt alle betingelserne er opfyldt.